600 Polaroid film 

1

Notes

  1. kareemworrell posted this